alg vw bot  Algemeen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;
  Attache Dogcare: Attache Dogcare, gevestigd op Gerard Doustraat 2, 6181 DM te Elsloo,tel: 06-53889733. Hierna vernoemd, Attache Dogcare.
 2. Gedragstraining behandeling: Het opmaken van een anamneses, het stellen van een diagnose, het vaststellen van therapieen het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de client met betrekking op de uit te voeren training.
 3. De gedragscoach zal de client en de hond naar beste vermogen begeleiden.
 4. Client: eigenaar van het dier, die de gedragscoach inschakelt en opdracht geeft voor training i.v.m. gedrag van het dier.
 5. Cursist: de persoon die deelneemt aan een workshop of cursus betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 6. Overeenkomst/opdracht: De overeenkomst waarbij Attache Dogcare zich verbindt met de wederpartij tot het verschaffen van een door haar geboden consult,cursus of activiteit.
 7. Contract: een schriftelijke overeenkomst tussen Attache Dogcare en de client/cursist voor een bepaalde duur, waarbij tegen betaling van een vergoeding door de client/ cursist, (een) dienst(en) wordt/ worden verleend door Attache Dogcare.

 alg vw bot  Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die client/cursist aangaat met Attache Dogcare
 2. Alle opdrachten/ overeenkomsten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend.
 3. De tarieven in de opdrachten/ overeenkomsten zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven diensten en producten.
 4. Overeenkomst/opdracht kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Attache Dogcare middels mondelinge of schriftelijke afspraken. Mondelinge afspraak is bindend wanneer client/cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf evenals naam, leeftijd en geslacht van de hond opgeeft.

 alg vw bot  Adviezen, Therapieën en training

 1. Een bezitter/eigenaar van de hond kan ten aanzien van het gedrag van de hond advies vragen aan Attache Dogcare
 2. Het verkregen advies is gebaseerd op uitgebreide kennis en deskundige ervaring van de trainers van Attache Dogcare
 3. Deze advisering/ Behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Attache Dogcare. De bezitter/eigenaar blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond, conform het gestelde in het burgelijk wetboek
 4. Attache Dogcare kan een prognose/inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
 5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan
 6. Attache Dogcare behoudt zich het recht voor een client/cursist te weigeren wanneer een client/cursist weigert mee te werken aan de opgestelde training.
 7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of -producten, geschieden op eigen risico van de client/cursist. Attache Dogcare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of schade.
 8. Indien een client/cursist jonger dan 16 jaar is behoudt Attache Dogcare zich het recht om te bepalen of de client/cursist geschikt is voor de betreffende training/cursus
 9. Indien een Client/Cursist jonger dan 16 jaar is dient deze ten alle tijden begeleid te worden door een ouder of voogd.
 10. Client/cursist dient voor zijn/haar hond alleen gebruik te maken van platte halsbanden met gesp of kliksluiting of een niet corrigerend tuig. Slipkettingen, prikbanden, halti’s, half checks en dergelijke zijn niet toegstaan tijdens de trainingen/ cursus tenzij anders is overeengekomen met Attache Dogcare. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de trainingen/cursus

 alg vw bot  Verlenging en beeindiging van de overeenkomst

 1. Verlenging van de overeenkomst is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak.
 2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door een van de partijen vereist is.
 3. Na overeenstemming van de beide partijen is tussentijdse beeindiging mogelijk.

 alg vw bot  Betaling/afspraken 

 1. Gemaakte afspraken tussen Attache Dogcare en de client kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de client/cursist geannuleerd of gewijzigd worden. Later afzeggen/wijzigen door de client kan alleen in geval van overmacht en wederzijdse toestemming.
 2. Attache Dogcare behoudt zich het recht om eenmaal gemaakte afspraken, die door de client/cursist niet of niet tijdig worden geannuleerd, volledig in rekening te brengen voor de client/cursist.
 3. Indien door ziekte of overmacht van Attache Dogcare een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt Attache dogcare er zorg voor dat deze afspraak z.s.m. alsnog gerealiseerd word.
 4. Betaling dient na het  Hondencoaching consult per factuur binnen de gestelde betalingstermijn te geschieden. Betaling voor cursussen dient vóór aanvang van de cursus per bankoverschrijving betaald te worden.
 5. Bij het niet naleven van de betalingsverplichting kan Attache Dogcare overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering. De kosten daarvan worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever

 alg vw bot  Aansprakelijkheid:

 1. Attache Dogcare is niet aansprakelijk voor ziekten en/ of ( vermeende) gebreken, mentaal of fysiek welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstraining. Tenzij er sprake is van grove nalatigheid in welk geval de schadevergoeding beperkt is waarvoor de gedragscoach ter zake verzekerd is
 2. Attache Dogcare niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverling verband houdende zaken.
 3. Alle aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van de door de dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot ten hoogste eenmaal het cursusgeld.
 4. Attache Dogcare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van de door client/cursist gewenste resultaten.
 5. De client/Cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de client/cursist, door de client/cursist meegebrachte bezoekers of door de client/cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht, Dit geldt ook voor schade aan de materialen van Attache Dogcare en haar medewerkers en de lokatie waar de activiteit plaatsvindt
 6. Attache Dogcare adviseert een goede WA verzekering af te sluiten en kan om een bewijs hiervan vragen.   

 alg vw bot  Geheimhouding/ privacy

 1. Attache Dogcare zal alle informatie betreffende de client/cursist, vertrouwelijk behandelen.
 2. Client/cursist is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van eerlijke en volledige informatie wat betreft de client/cursist en de gezondheid,het gedrag van de hond.
 3. Attache Dogcare mag van de betrokken client/cursist een dossier
  bijhouden.
 4. Alle door Attache Dogcare verstrekte adviezen,richtlijnen, cursusmaterialen en aanbevelingen zijn uitsluitend bested voor gebruik inzake Gedragstraining/cursussen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Attache Dogcare worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 alg vw bot  Slotbepaling

Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Attache Dogcare en opdrachtgever en de daaruit voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van hoofdvestiging van Attache Dogcare.
Algemene voorwaarden Attache Dogcare, 01-07-2017